Algemene Voorwaarden

Welkom op de algemene voorwaarden pagina van Kamagra Erectiepillen. Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Kamagra Erectiepillen en de klant. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een bestelling plaatst op onze website. Door gebruik te maken van onze diensten en het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Kamagra Bestellen / Algemene Voorwaarden
Kamagra Bijsluiter

1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Kamagra Erectiepillen: de online winkel die via de website www.kamagra-bestellen-online.nl geneesmiddelen verkoopt.
  • Klant: de persoon die een bestelling plaatst bij Kamagra Erectiepillen;
  • Producten: de geneesmiddelen die door Kamagra Erectiepillen worden verkocht;
  • Website: de website van Kamagra Erectiepillen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Kamagra Erectiepillen en de klant.

3. Bestellingen

3.1 Een bestelling kan alleen worden geplaatst door een persoon die 18 jaar of ouder is.
3.2 Kamagra Erectiepillen behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om extra voorwaarden aan de levering te stellen.
3.3 De klant dient zorgvuldig de bestelling en de gegevens die hij of zij verstrekt, te controleren. Kamagra Erectiepillen is niet verantwoordelijk voor fouten in de bestelling of gegevens van de klant.

4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de producten zijn vermeld op de website en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
4.2 De klant dient de prijs van de bestelling te betalen op de manier die op de website is aangegeven.
4.3 De klant dient de betaling binnen de gestelde termijn te voldoen. Als de betaling niet tijdig wordt ontvangen, kan Kamagra Erectiepillen de bestelling annuleren.

5. Levering en verzending

5.1 Kamagra Erectiepillen zal zich inspannen om de bestelling binnen de op de website vermelde levertijd te leveren. Deze levertijd is echter indicatief en Kamagra Erectiepillen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering.
5.2 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste afleveradres en voor het aanwezig zijn op het afleveradres op het moment van levering.
5.3 Kamagra Erectiepillen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de levering van producten.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Kamagra Erectiepillen staat ervoor in dat de producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.
6.2 Kamagra Erectiepillen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.
6.3 Kamagra Erectiepillen is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en databankrechten, berusten bij Kamagra Erectiepillen.

8. Overmacht

Kamagra Erectiepillen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer, molest, stakingen, boycot, storingen in het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, brand en overstromingen.

9. Toepasslijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Kamagra Erectiepillen en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Kamagra Erectiepillen en de klant zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

Kamagra Erectiepillen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd

11. Annulering

 De klant heeft geen recht op retournering als het product door ons verzonden is.

Mastodon
0